Itsemurhat 

Päivitetty: 30.12.2016 - Seuraava päivitys: 29.12.2017
   
 
 
Jaa

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 731 itsemurhaa, mikä on noin 60 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhakuolleisuus on vähentynyt viidessätoista vuodessa 40 prosenttia. Eniten itsemurhat ovat vähentyneet 35–44-vuotiaiden miesten ikäryhmässä. Miehet tekivät kuitenkin edelleen itsemurhia huomattavasti enemmän kuin naiset: itsemurhan tehneistä kolme neljästä oli miehiä.

Itsemurhien määrä on laskenut selvästi vuoden 1990 huippulukemista, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Tämän jälkeen itsemurhakuolleisuus on tilastojen mukaan pienentynyt lähes yhtäjaksoisesti. Vuonna 2015 itsemurhakuolleisuus oli 40 prosenttia pienempää kuin 15 vuotta sitten. Itsemurhiin kuoli kuitenkin lähes kolminkertainen määrä liikenneonnettomuuksiin verrattuna. Vuonna 2015 sadasta tuhannesta suomalaisesta itsemurhaan päätyi 13 henkilöä (miehistä 21 ja naisista 6).

Suhteellisesti eniten itsemurhia tekivät 45–54-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet miehet

Itsemurhien suhteellinen määrä on vähentynyt vuodesta 2000 kaikissa ikäryhmissä. Miehillä itsemurhakuolleisuus väheni eniten 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja vähiten 55–64-vuotiailla. Ikäryhmien väliset erot itsemurhakuolleisuudessa ovat kaventuneet. Vuonna 2015 eniten itsemurhia tekivät 100 000 asukasta kohti 45–54-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet miehet. Naisista itsemurhakuolleisuus oli suurinta 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä ja pienintä 15–24-vuotiailla. Itsemurhan tehneiden miesten mediaanikeski-ikä oli 48 vuotta ja naisten 51 vuotta.

Vuonna 2015 itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli vain 1 prosentti. Itsemurhat ovat kuitenkin keskeinen kuolemansyy nuorilla. Itsemurhan tehneitä oli 20–29-vuotiaana kuolleista joka kolmas ja 35-44-vuotiaista joka kuudes. Itsemurhien osuus nuorten kuolemansyistä on suuri, koska nuorten muu kuolleisuus on vähäistä. Alle 25-vuotiaita kaikista itsemurhan tehneistä oli joka kymmenes ja yli 65-vuotiaita joka viides.

Itsemurhakuolleisuuden laskusuunnasta huolimatta Suomi on edelleen poikkeus Pohjoismaiden ja länsimaiden joukossa. Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2013 Suomen alle 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli noin puolitoistakertainen EU:n keskimäärään verrattuna. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten itsemurhakuolleisuus ei poikennut EU-maiden keskiarvosta.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuolemansyyt


Indikaattorin kuvaus

Itsemurhien määrä kertoo yhteiskunnan pahoinvoinnista ja on siten keskeinen hyvinvoinnin mittari. Itsemurhilla on monia sosiaalisia ja yksilöllisiä taustatekijöitä. Yhteisötasolla ne yleensä liittyvät sosiaaliseen hajautumiseen, erityisesti perhesiteiden merkityksen vähenemiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Yksilötasolla ne liittyvät mielenterveysongelmiin, erityisesti masennukseen ja päihderiippuvuuteen, sekä ihmissuhteissa ja sosiaalisissa rooleissa koettuihin vakaviin vaikeuksiin. Tyypillistä itsemurhatapauksille on monenlaisten vakavien ongelmien kasaantuminen.