Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.3.2017 - Seuraava päivitys: 27.4.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajien luottamus ennätystasolla maaliskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut entisestään. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 22,9, kun se helmikuussa oli 20,8 ja tammikuussa 21,0. Maaliskuun lukema on korkein mitattu – samaan päästiin syyskuussa 2010. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. maaliskuuta 1 191 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää eli odotukset omasta ja Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat maaliskuussa jonkin verran helmikuuhun nähden. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat hyvin selvästi.

Maaliskuussa kuluttajien näkemys sekä omasta että Suomen taloudesta oli hyvin valoisa. Arvio myös työttömyyskehityksestä oli optimistinen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa erittäin otollisena lainanotolle, mutta ei niinkään kestotavaroiden ostamiselle eikä säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 46 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 11 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 47 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten maaliskuussa 36 ja 26 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 15 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.