Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.4.2017 - Seuraava päivitys: 29.5.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajat uskovat Suomen talouden ja työllisyyden kohentuvan

Kuluttajien luottamus pysyi vahvana huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 21,5, kun se maaliskuussa oli 22,9 ja helmikuussa 20,8. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 9,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–18. huhtikuuta 1 199 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset yleisestä taloudesta eli Suomen taloudesta ja työttömyydestä paranivat huhtikuussa hieman maaliskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista heikkenivät jonkin verran. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät vahvistuivat säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta.

Huhtikuussa kuluttajien näkemys Suomen taloudesta oli hyvin valoisa. Arviot myös omasta taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat optimistiset. Työttömyyden vähenemiseen uskottiin eniten vuosikymmeneen ja kuva Suomen taloudesta oli paras sitten 2010. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät huhtikuussa keskivertoina.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle, mutta ei niinkään säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa jo yli puolet eli 52 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 46 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten huhtikuussa 35 ja 23 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 31 ja 9 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 15 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.