Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 28.8.2017 - Seuraava päivitys: 27.9.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajien luottamus pysyi vahvana elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 23,5, kun se heinäkuussa oli 22,8 ja kesäkuussa 23,9. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–18. elokuuta 1 213 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotus kotitalouden säästämismahdollisuuksista parani elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemys omasta taloudesta yleensä heikkeni hieman. Arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyivät suunnilleen ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät vahvistuivat tai pysyivät ennallaan elokuussa.

Elokuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä säilyivät hyvin optimistisina. Arviot myös omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää olivat elokuussa myönteiset.

Kuluttajat pitivät elokuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla jonkin verran vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 49 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 47 ja 8 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 39 ja 18 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Heinäkuussa osuudet olivat 28 ja 9 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.