Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.6.2016 - Seuraava päivitys: 27.7.2016
   
 
 
Jaa

Kuluttajat uskovat Suomen talouden kohentuvan


Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9, kun se toukokuussa oli 12,5 ja huhtikuussa 9,8. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. kesäkuuta 1 194 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien odotukset varsinkin Suomen taloudesta paranivat kesäkuussa toukokuuhun ja viime vuoteen verrattuna. Odotukset myös työttömyyskehityksestä ja kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman. Arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan.

Kesäkuussa kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat yhä varovaiset mutta Suomen taloudesta jo hyvin valoisat. Arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät ja yleisestä työttömyydestä lähellä pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli kesäkuussa pitkän ajan keskitasolla.

Kesäkuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 39 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten kesäkuussa 36 ja 22 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.