Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.2.2017 - Seuraava päivitys: 27.3.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajamieliala korkealla – ostoaikeita silti niukalti

Kuluttajien luottamus talouteen pysyy ennallaan ja vahvana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 20,8, kun se tammikuussa oli 21,0 ja joulukuussa 19,5. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 7,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. helmikuuta 1 270 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää eli odotukset omasta ja Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät helmikuussa suunnilleen ennallaan tammikuuhun verrattuna. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi.

Helmikuussa kuluttajien näkemys Suomen taloudesta oli hyvin valoisa ja arvio myös työttömyyskehityksestä optimistinen. Samoin oli odotus kuluttajan omasta taloudesta myönteinen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät helmikuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle, mutta ei niinkään säästämiselle eikä kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat helmikuussa tavanomaista vähemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 14 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten helmikuussa 29 ja 29 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 25 ja 15 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.