Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.5.2016 - Seuraava päivitys: 27.6.2016
   
 
 
Jaa

Kuluttajien luottamus vahvinta vuoteen

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,5, kun se huhtikuussa oli 9,8 ja maaliskuussa 10,4. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. toukokuuta 1 227 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä sekä omista säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kuluttajan omasta taloudesta heikkenivät aavistuksen. Toukokuussa kuluttajien näkemykset säästämismahdollisuuksistaan ja Suomen taloudesta olivat valoisat, omasta taloudesta varovaiset ja työttömyydestä yhä synkähköt.

Kuluttajat pitivät toukokuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja hieman myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka vähentyi toukokuussa pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

Oma ja Suomen talous

Toukokuussa 39 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 35 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten toukokuussa 42 ja 17 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Huhtikuussa osuudet olivat 28 ja 15 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.