Puuston kasvu ja poistuma 

Päivitetty: 3.10.2016 - Seuraava päivitys: 24.10.2017
   
 
 
Jaa

Puuvaranto suurentuu vuosittain

Viimeisen 40 vuoden aikana puuvaranto on vuosittain suurentunut ja on vuosien 2009–2013 mittausten mukaan 2 356 miljoonaa kuutiometriä. Nykypuuston vuotuinen keskikasvu on 105,5 miljoonaa kuutiometriä (kasvuprosentti 4,5), kun poistuma on ollut em. aikavälillä keskimäärin 72 miljoonaa kuutiometriä (poistumaprosentti 3,0). Nämä ovat kokonaislukuja, jotka sisältävät myös metsien suojelualueet.
Puuston kasvu pysytteli vuosikymmeniä noin 55 miljoonan kuutiometrin tasolla, kunnes alkoi 1970-luvulla nopeasti suureta. Tähän on monia syitä. Metsien ikärakenne on tasoittunut eli metsät ovat nuorentuneet laajamittaisten uudistushakkuiden ansiosta. Puustoisten soiden laajamittaiset ojitukset 1960- ja 1970-luvuilla lisäsivät merkittävästi metsämaan alaa ja tuotoskykyä. Ja mitä enemmän on puustoa, sitä suurempi on sen kasvu. Myös puuston poistuma on pääsuuntaisesti noussut. Metsäteollisuus on supistanut tuotantokapasiteettiaan, mutta vastapainoksi energiapuun käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa on lisääntynyt. Viime vuosina metsähakkeen käyttö on kutienkin kääntynyt laskuun.

Lähde:
Luonnonvarakeskus


Indikaattorin kuvaus

Puuston kasvun ja poistuman vertailusta (eräänlainen yksinkertainen metsätase) nähdään, onko metsien runkopuun varanto suurenemassa, pysymässä entisen suuruisena vai pienenemässä. Puumäärät on ilmaistu kuorellisina kiintokuutiometreinä.
Puuston kasvun arviot perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen (1.1.2015 alkaen Luonnonvarakeskuksen) 1920-luvulla aloittamiin kattaviin metsävarojen inventointeihin. Koepuista mitataan läpimitan kasvu ja pituuskasvu edeltävän viiden vuoden aikana. Vuosina 2009–2013 Suomen metsät inventoitiin yhdennentoista kerran.
Puuston poistuman arvio perustuu puunkäyttötutkimuksiin vuoteen 1984 asti, sen jälkeen hakkuu- ja puunkäyttötilastoihin. Poistumaan päästään lisäämällä käyttöön tulleeseen puumäärään arviot hakkuissa metsään jäävistä runkopuun osista ja luontaisesti kuolleista puista.