Opintojen eteneminen 

Päivitetty: 17.3.2017 - Seuraava päivitys: 17.3.2018
   
 
 
Jaa

Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistokoulutuksen suorittaminen nopeutui. Kaikkiaan viidessä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen suoritti 56 prosenttia koulutuksen aloittaneista, alemman korkeakoulututkinnon 33 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon 23 prosenttia. Myös ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet paranivat vuonna 2015.


Lähde:
Tilastokeskus / Opintojen kulku


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa yliopistokoulutuksen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon aloittaneiden uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuoden loppuun mennessä. Mukana ovat alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja yhä opiskelevat. Lisäksi on kuvattu tarkasteluaikana opintonsa keskeyttäneet, jotka ovat olleet töissä, työttöminä tai esim. vanhempainvapaalla.

Yhteiskunnan kehityksen ja työelämän elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että opiskelijat saavat tukea opintojen viemiseksi loppuun ja valmistuttuaan siirtyminen työelämään olisi mahdollisimman luontevaa ja joustavaa. Yhteiskunta tarvitsee toimiakseen laajaa työväestöä, sillä työllisyysasteen suuruudella on suorat vaikutukset julkisen talouden tasapainoon ja taloudellisen huoltosuhteen vakauteen. Ongelmat korostuvat väestön ikääntyessä.

Opintojen etenemiseen ja mahdolliseen pitkittymiseen vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset tekijät sekä tulevat työllistymisnäkymät. Työllistymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat saavat jo opiskelujen aikana työkokemusta ja pystyvät tekemään töitä opiskelujen ohessa. Samalla yhteiskunnan pitää kuitenkin pystyä takaamaan opiskelijoiden toimeentulo tukemalla opiskelijoita opintotuen ja muiden sosiaalietuuksien avulla. Tämän lisäksi julkisen hallinnon tulee työ- ja sosiaalipoliittisin keinoin tiivistää opiskelun ja työelämän välistä yhteyttä.

Nyky-yhteiskunta on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti ja tämä näkyy alati muuttuvina työelämävaatimuksina ja työelämän rakenteen moninaistumisena. Yhä harvempi valmistuu yhteen tiettyyn työtehtävään, mikä on tuonut haasteita oikean koulutuksen ja osaamisen hankkimiseen sekä työtehtäviä vastaavien työelämävalmiuksien keräämiseen. Työllistymismahdollisuuksien monipuolisuus ja opintopolkujen selkeys vaikuttavat keskeisesti opintojen laadukkuuteen ja etenemiseen. Koulutuksen ja työelämäyhteyksien tiivistäminen pitää nähdä laajana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon työelämän suhdanteiden muutokset ja niiden suhde koulutus- ja tutkimusrakenteiden kehittämiseen.