Lastensuojelu 

Päivitetty: 27.11.2013 - Seuraava päivitys: 28.11.2014
   
 
 
Jaa

Huostassa olevien lasten määrän kasvu on pysähtynyt

Huostassa olleiden lasten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Huostassa oli kaikkiaan 10 675 lasta vuonna 2012. Puolet huostassa olleista lapsista oli sijoitettu sijaisperheisiin.

Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005 lähtien mutta kasvu on hidastunut. Kiireellisten sijoitusten määrä 3 944 lasta kasvoi 1,5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna.

Yhtä lasta kohden tehtiin 1,6 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2012. Lastensuojeluilmoitukset koskivat kaikkiaan 64 391 lasta.

Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 830 lasta ja nuorta. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 87 196 lasta ja nuorta. Avohuollon asiakkaiden määrä on kasvanut 7 prosenttia vuodesta 2011.


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden lasten osuuden vastaavanikäisestä väestöstä vuoden lopussa. Luvut sisältävät kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut sekä jälkihuollossa olevat sijoitetut 0–17-vuotiaat lapset.

Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireellisesti sijoitettuna, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. Kodin ulkopuolelle sijoittamisen kriteereitä ovat lapsen terveyden tai kehityksen vakava vaarantuminen nykyisissä oloissa (vanhempien tai nuoren itsensä aiheuttamana) sekä lapsen etu.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kuvaa perheiden henkistä ja taloudellista pahoinvointia ja korostaa lasten ja nuorten huomioon ottamista. Silloin, kun lapsen omat vanhemmat eivät kykene suoriutumaan lapsen hoidosta ja kasvattamisesta, lastensuojelu turvaa lapsen elinolot ja kehittymisen mahdollisuudet sijoittamalla hänet perhe- tai laitoshoitoon.

Kodin ulkopuolelle sijoitusten taustalla voivat olla niin vanhemmista kuin lapsistakin johtuvat syyt. Usein taustalla on päihteiden käyttö. Tämän indikaattorin rinnalla olisi hyvä tarkastella lastensuojeluilmoitusten pitkän aikavälin tilastoja, joissa ilmenevät muutokset heijastuvat myös huostaanottotilastoihin. Avohuollon tukitoimien lisääminen voi vähentää sijoitusten määrää, mutta samalla se voi lisätä huostaanottojen määrää, kun lastensuojelullisia toimenpiteitä vaativia tilanteita tulee enemmän esille.