Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.10.2016 - Seuraava päivitys: 7.11.2016
   
 
 
Jaa

VIENTI LASKI KOLME PROSENTTIA ELOKUUSSA
Henkilöautot ja öljytuotteet painoivat kokonaisvientiä

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa kolme prosenttia Tullin ennakkotilaston mukaan viime vuoden elokuuhun verrattuna. Viennin arvo oli elokuussa 3,9 miljardia euroa, eli lähes sama kuin kuluvan vuoden heinäkuussa. Tammi-elokuun yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuonti nousi elokuussa kolme prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 4,4 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski prosentin.

Kauppatase oli elokuussa 455 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennakkotilaston mukaan kuukausittainen alijäämä oli suurin sitten tammikuun 2014. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,7 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 226 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-elokuussa oli tuolloin ylijäämää 36 miljoonaa euroa.

Henkilöautojen ja öljyjalosteiden viennin arvo laski elokuussa tavararyhmistä jyrkimmin. Loivempaa viennin arvon lasku oli metsäteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden kohdalla. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti kasvoi huomattavasti elokuussa. Heiveröisempää kasvua kirjattiin kojeiden ja mittareiden sekä teräsvalmisteiden kohdalle. Muista metallituotteista myös nikkelin ja alumiinin vienti kasvoi.

Tuonnissa raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski, mutta lähes kaikkien muiden arvoltaan huomattavien tavararyhmien tuonti kasvoi. Metallien tuonnin nousu oli nopeinta, mutta myös koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuontiin tilastoitiin kasvua.

Vienti EU-maihin laski elokuussa kaksi prosenttia ja tuonti EU:sta prosentin. Vienti EU:n ulkopuolelle laski kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni yhdeksän prosenttia. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan, Ruotsiin ja Alankomaihin laski elokuussa viime vuoteen verrattuna, mutta vienti Kiinaan, Ranskaa ja Isoon-Britanniaan kasvoi. Myös vienti Venäjälle oli hennossa kasvussa. Tuonti kaikista merkittävistä kauppakumppanimaista kasvoi elokuussa. Tuonnin kasvu Yhdysvalloista ja Alankomaista oli maista suurinta.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla