Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.7.2017 - Seuraava päivitys: 7.8.2017
   
 
 
Jaa

Vienti kasvoi 27 prosenttia toukokuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,5 miljardia euroa eli 27 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 toukokuussa. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu vienti nousi 18 prosenttia. Tuonti nousi toukokuussa 16 prosenttia ja oli arvoltaan vähän alle 5,3 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase kääntyi jälleen positiiviseksi, tase oli toukokuussa 290 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämää on kertynyt kuitenkin 750 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuun vaje oli tuolloin lähes 1,4 miljardia euroa.

Viennin kasvuun vaikuttivat eniten toukokuulle ajoittuneet laiva- ja lentokonetoimitukset. Myös muilla tärkeillä toimialoilla vienti lisääntyi. Kasvua kirjattiin niin sähköteknisten laitteiden, kuljetusvälineiden, metallien kuin metsäteollisuustuotteidenkin vientiin.

Myös tuonti lisääntyi lähes kaikilla merkittävillä toimialoilla. Eniten kasvoi öljyn, kuljetusvälineiden, raudan ja teräksen sekä koneiden ja laitteiden tuonti. Suurimmista tavararyhmistä ainoastaan farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski.

Vienti EU-maihin kasvoi toukokuussa 32 prosenttia ja tuonti EU:sta lisääntyi kymmenen prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi 19 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan suureni 25 prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin kasvoi 19 prosenttia ja ulkokaupan vienti lisääntyi 16 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kuusi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 27 prosenttia.

Vienti kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin kasvoi tai vähintäänkin pysyi viimevuotisella tasolla toukokuussa. Viennin suurimpia kasvumaita olivat Saksa, Yhdysvallat ja Alankomaat. Myös vienti Venäjälle ja Kiinaan lisääntyi. Tuonnissa osuuttaan kasvattivat eniten Venäjä, Puola ja Kiina. Tuonti lisääntyi myös Saksasta ja Ruotsista. Tuonti Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta oli puolestaan laskusuuntaista.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla