Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.11.2016 - Seuraava päivitys: 8.12.2016
   
 
 
Jaa

VIENTI LASKI PROSENTIN SYYSKUUSSA
Lentokonekauppa kasvatti sekä vientiä että tuontia

Suomen tavaraviennin arvo oli syyskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,5 miljardia euroa. Viennin arvon laskua viime vuoden syyskuusta kirjattiin vain prosentti. Myös tuonti laski syyskuussa prosentin ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Tammi-syyskuun yhteenlaskettu vienti laski viisi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta pysytteli viime vuoden tasolla.

Kauppatase oli syyskuussa 70 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää tuli hieman yli 1,8 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 93 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-syyskuun vaje oli tuolloin vain 57 miljoonaa euroa.

Koneiden ja laitteiden sekä moottoriajoneuvojen vienti laski jyrkästi syyskuussa. Viennin arvon kasvua tilastoitiin öljyjalosteille, metalleille sekä lääkintäkojeille ja tieteellisille instrumenteille. Myös sahatavaran vienti vahvistui viime vuodesta. Kokonaisviennin laskua loivensi noin 130 miljoonan euron arvoinen lentokonetoimitus Irlantiin. Ilman lentokoneen vientiä laskettuna kokonaisvienti olisi vähentynyt noin kolme prosenttia viime vuodesta.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon lasku jatkui syyskuussa. Myös koneiden ja laitteiden sekä malmien ja rikasteiden tuonti heikkeni. Kasvussa syyskuussa oli lääkkeiden ja metallien tuonti. Syyskuulle osui myös reilun 135 miljoonan euron arvoinen lentokonehankinta Ranskasta.

Vienti EU-maihin laski syyskuussa prosentin, mutta tuonti EU:sta nousi neljä prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni yhdeksän prosenttia. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti lähes kaikkiin tärkeimpiin Suomen kauppakumppanimaihin laski syyskuussa. Viennin kasvua kirjattiin vain Yhdysvaltojen ja Kiinan kohdalle. Lentokonetoimitus moninkertaisti Irlantiin suuntautuneen viennin arvon viime vuoteen verrattuna.

Tuonti Ruotsista ja Alankomaista kasvoi syyskuussa viime vuodesta. Ranskasta tuonnin arvo kaksinkertaistui lentokonehankinnasta johtuen. Tuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista laski, mutta tuonti Saksasta ja Venäjältä pysyi viime vuoden tasolla.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.
Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.
Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.
Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.
Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.
Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.
Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).
Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla