Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 8.8.2016 - Seuraava päivitys: 7.9.2016
   
 
 
Jaa

Vienti nousi viisi prosenttia kesäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Viennin arvo kasvoi edellisen kerran heinäkuussa 2015. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu vienti laski viisi prosenttia verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen puoliskoon.

Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla laski prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kuukausittainen kauppatase kääntyi kesäkuussa ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa kuluvana vuonna. Ylijäämää kirjattiin 325 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 990 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuussa ylijäämää tuli 260 miljoonaa euroa.

Tavaraviennin arvon kasvu johtui 480 miljoonan euron arvoisesta laivatoimituksesta Saksaan. Laskettuna ilman alustoimitusta kokonaisvienti olisi kesäkuussa vähentynyt noin viisi prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo suureni merkittävästi kesäkuussa, ja loivempaa nousua tilastoitiin sahatavaran kohdalle. Muiden tärkeimpien tavararyhmien, eli koneiden ja laitteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni kesäkuussa.

Öljyn tuonnin arvo jatkoi huhtikuussa alkanutta kasvuaan vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden tuonti niin ikään vahvistui kesäkuussa. Kokonaistuonnin kasvua tuki Ranskasta kesäkuussa tuotu lentokone. Laskussa kesäkuussa oli kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmien ja rikasteiden tuonti.

Vienti EU-maihin nousi kesäkuussa 15 prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski tuolloin seitsemän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni kolme prosenttia. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin väheni kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi huomattavasti kesäkuussa alustoimituksen vuoksi. Myös vienti Ruotsiin, Belgiaan ja Ranskaan vahvistui. Vienti muihin Suomen tärkeimpiin kauppakumppanimaihin laski kesäkuussa. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Alankomaista aleni, mutta tuonti Ranskasta nousi.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla