Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.9.2017 - Seuraava päivitys: 9.10.2017
   
 
 
Jaa

TAVARAVIENTI NOUSI VIIDENNEKSEN HEINÄKUUSSA

Sekä viennin että tuonnin kasvu tasaista kautta tavararyhmien

Suomen tavaraviennin arvo oli heinäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,7 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 20 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tuonti nousi heinäkuussa 17 prosenttia ja oli arvoltaan liki viisi miljardia euroa. Tammi-heinäkuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 16 prosenttia vuoden takaisesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi 14 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Kauppataseen alijäämän suureneminen jatkui heinäkuussa. Kuukausittainen vaje oli 300 miljoonaa euroa, ja tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää tuli 1,2 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 334 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-heinäkuun vaje oli 1,5 miljardia euroa.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien vientiin kirjattiin kasvua heinäkuussa. Huomattavinta viennin arvon kasvu oli henkilöautojen ja öljyjalosteiden kohdalla. Koneiden ja laitteiden, metallien sekä paperin ja pahvin vienti kasvoi loivemmin. Lisäksi heinäkuussa vietiin kaksi yhteensä 89 miljoonan euron arvoista lastialusta Alankomaihin ja 50 miljoonan euron arvoinen purjevene Maltalle. Farmaseuttisten tuotteiden ja lääkkeiden viennin arvo laski heinäkuussa hieman.

Myös tuonnissa tilastoitiin kasvua lähes kaikille arvoltaan suurille tavararyhmille. Kasvu oli erityisen huomattavaa malmien ja rikasteiden, metallien sekä öljyjalosteiden kohdalla. Heinäkuussa Sveitsistä tuotiin 34 junavaunua, joiden yhteenlasketuksi arvoksi tilastoitiin 208 miljoonaa euroa. Lääkkeiden tuontiin tuli hieman laskua.

Vienti EU-maihin kasvoi heinäkuussa 27 prosenttia ja tuonti EU:sta yhdeksän prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle suureni kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 31 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 14 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi tammi-heinäkuussa kahdeksan prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi neljänneksen.

Vienti lähes kaikkiin suurimpiin kauppakumppanimaihin kasvoi heinäkuussa. Vienti kasvoi jyrkimmin Saksaan ja Alankomaihin. Ainoastaan vienti Yhdysvaltoihin laski heinäkuussa hieman. Myös tuonti lähes kaikista suurista kauppakumppanimaista nousi heinäkuussa. Tuonnin kasvun kärkimaita olivat Saksa, Venäjä ja Viro. Tuonti Sveitsistä moninkertaistui vertailukuukaudesta vaunuhankintojen vuoksi.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla