Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 9.1.2017 - Seuraava päivitys: 7.2.2017
   
 
 
Jaa

VIENTI KASVOI NELJÄ PROSENTTIA MARRASKUUSSA

Vienti piristyi useilla toimialoilla

Suomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa 2016 Tullin ennakkotilaston mukaan 4,5 miljardia euroa eli neljä prosenttia suurempi kuin edellisvuoden marraskuussa. Tuonti nousi marraskuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan vajaat 4,7 miljardia euroa. Tammi-marraskuun yhteenlaskettu vienti laski neljä prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kauppatase oli marraskuussa 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,3 miljardia euroa. Edellisvuoden marraskuussa kauppatase oli 240 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuun vaje oli tuolloin 351 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin säilyi edellisvuoden tasolla marraskuussa ja tuonti EU:sta laski neljä prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan lisääntyi 12 prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla sekä tuonti EU-maista että EU:n ulkopuolelta pysytteli edellisvuoden tasolla.

Vienti lisääntyi useilla tärkeillä toimialoilla marraskuussa. Eniten kasvua oli lääkintäkojeiden ja tieteellisten instrumenttien sekä öljyjalosteiden viennissä. Myös puutavaran sekä paperin ja pahvin vienti kasvoi. Paperimassan vienti sen sijaan heikkeni. Myös koneiden ja mekaanisten laitteiden vientiin kirjattiin laskua.

Raakaöljyä ja öljyjalosteita tuotiin marraskuussa edellisvuotta enemmän. Muovien ja metallien tuonti lisääntyi jonkin verran. Koneiden ja laitteiden sekä farmaseuttisten tuotteiden tuonti puolestaan laski marraskuussa.

Vienti Yhdysvaltoihin, Alankomaihin ja Venäjälle kasvoi marraskuussa. Tärkeimmistä kauppakumppaneista vienti laski eniten Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Viroon. Lisääntyneen raakaöljytuonnin ansiosta tuonnin suurin kasvumaa oli Venäjä. Myös tuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi. Tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta laski edellisvuodesta.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla