Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.6.2016 - Seuraava päivitys: 8.7.2016
   
 
 
Jaa

Vienti laski 11 prosenttia huhtikuussa
Öljytuotteiden vienti kasvoi pitkän laskukauden jälkeen

Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,3 miljardia euroa. Arvo laski 11 prosenttia verrattuna viime vuoden huhtikuuhun.  Tammi-huhtikuussa vienti väheni kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tuonti sen sijaan nousi huhtikuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan 4,5 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski neljä prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Kauppatase oli huhtikuussa 225 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuulle kauppataseen alijäämää tilastoitiin lähes 1,1 miljardia euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase kääntyi 475 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, ja koko vuoden vaje supistui tuolloin 305 miljoonaan euroon.

Öljyjalosteiden viennin arvon lähes kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kuukausittain jatkunut lasku taittui huhtikuussa. Jalosteiden viennin arvo kasvoi hieman verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Melkein kaikkien muiden tärkeimpien tavararyhmien vienti kuitenkin laski. Jyrkintä pudotus oli sähkötekniikan, metallien ja turkisnahkojen kohdalla. Ainoastaan sahatavaran vienti kohosi vertailukuukaudesta.

Myös öljyn tuonnin arvo kääntyi kasvuun huhtikuussa pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Kokonaistuonnin kasvua viime vuoden huhtikuuhun verrattuna kuitenkin selittää eniten arvoltaan huomattava lentokonehankinta. Myös muiden kuljetusvälineiden tuonti vahvistui. Koneiden ja laitteiden, malmien ja rikasteiden sekä peruskemikaalien tuonti oli alamaissa.

Vienti EU-maihin laski huhtikuussa kuusi prosenttia, mutta tuonti EU:sta nousi prosentin. Myös tuonti EU:n ulkopuolelta suureni; nousua tuli yhdeksän prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle sen sijaan laski 17 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin laski kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti 12 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista väheni kaksi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta seitsemän prosenttia.

Vienti Ruotsiin kasvoi huhtikuussa, mutta heikkeni muihin tärkeimpiin kauppakumppaneihimme. Vienti Venäjälle väheni vain hieman. Tuonti Venäjältä kohosi huhtikuussa, ja taittoi kaksi vuotta kestäneen Venäjän-tuonnin kuukausittaisen supistumisen. Myös tuonti Ranskasta ja Yhdysvalloista suureni. Tuonti muista huomattavista tuontimaista laski vuodentakaisesta.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla