Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 8.7.2016 - Seuraava päivitys: 8.8.2016
   
 
 
Jaa

VIENTI LASKI SEITSEMÄN PROSENTTIA TOUKOKUUSSA


Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,3 miljardia euroa eli seitsemän prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu vienti laski kahdeksan prosenttia.

Tuonti nousi toukokuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan 4,4 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa 100 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämää on kertynyt lähes 1,3 miljardia euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 385 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-toukokuun ylijäämä oli tuolloin 75 miljoonaa euroa.

Toukokuussa jyrkimmässä laskussa oli sähkötekniikan tuotteiden, metallien ja turkisnahkojen vienti. Öljyjalosteiden ja sahatavaran vientiarvo puolestaan nousi edelliskuukauden tapaan. Toukokuun tuonti kasvoi erityisesti öljyn, sähkötekniikan sekä farmaseuttisten tuotteiden ansiosta. Laskua kirjattiin raudan ja teräksen sekä kemianteollisuuden tuontiin.

Vienti EU-maihin laski toukokuussa yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:sta nousi prosentin. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle väheni kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan kasvoi kymmenen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin laski kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti supistui kymmenen prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia.

Tärkeimmistä kauppakumppaneista vienti lisääntyi toukokuussa ainoastaan Ruotsiin. Eniten laski vienti Saksaan, Alankomaihin ja Kiinaan. Venäjän-vienti väheni vain hieman edellisen vuoden toukokuusta. Tuonti Venäjältä kasvoi reippaasti toukokuussa. Myös Ranska ja Yhdysvallat kasvattivat tuontiosuuttaan. Tuonti Saksasta, Ruotsista ja Alankomaista jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.

Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla