Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 9.5.2016 - Seuraava päivitys: 7.6.2016
   
 
 
Jaa

Vienti laski kymmenen prosenttia maaliskuussa
Kauppataseen alijäämä kasvoi viime vuotta suuremmaksi

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan liki 4,4 miljardia euroa, mikä oli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Viennin arvon jyrkkää muutosprosenttia selittää osittain vuoden 2015 maaliskuun viennin vahvuus: kuukausikohtainen viennin arvo oli tuolloin vuoden suurin, eli lähes 4,9 miljardia euroa. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti laski kahdeksan prosenttia.

Tavaratuonti väheni maaliskuussa kahdeksan prosenttia. Arvoksi tuli hiukan yli 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 265 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen neljänneksen aikana kauppataseen alijäämää kertyi 810 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppataseessa oli 200 miljoonaa euroa vajetta. Tammi-maaliskuun alijäämä oli tuolloin 780 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti heikkeni maaliskuussa. Jyrkintä lasku oli öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuskoneiden kohdalla. Metsäteollisuuden osalta kasvua tuli sahatavaran ja paperimassan viennissä. Myös tieteellisten kojeiden ja mittareiden vienti vahvistui hiukan. Turkisnahkojen vienti laski prosentuaalisesti jyrkästi viime vuoden maaliskuulle tilastoitujen arvoltaan suurten toimitusten vuoksi.

Kokonaistuonnin painoi alas raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon syöksy. Koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski hieman loivemmin. Raaka-aineiden ja metallien tuonti vajosi myös. Kasvussa maaliskuussa oli kuljetusvälineiden tuonti lentokone- ja junahankinnoista johtuen.

Sekä vienti EU-maihin että tuonti EU:sta laski maaliskuussa kahdeksan prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski 13 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin väheni kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista pieneni neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia.

Vienti laski lähes kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin maaliskuussa. Vain vienti Viroon kasvoi hieman. Jyrkimmin laski vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan. Vienti Venäjälle putosi alkuvuotta loivemmin. Myös tuonnissa tilastoitiin laskua melkein kaikkien tärkeimpien tuontimaiden kohdalle. Ainoastaan tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta vahvistui.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla