Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.4.2017 - Seuraava päivitys: 8.5.2017
   
 
 
Jaa

VIENNIN ARVO SUURENI NELJÄ PROSENTTIA HELMIKUUSSA

Öljyjalosteiden viennin kasvu veti kokonaisviennin nousuun

Suomen tavaraviennin arvo oli helmikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,3 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi neljä prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tuonti nousi helmikuussa kuusi prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 4,6 miljardia euroa. Tammi-helmikuussa sekä yhteenlaskettu vienti että tuonti kasvoivat 16 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 280 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämä oli 740 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 185 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuun vaje oli 615 miljoonaa euroa.

Tavararyhmien viennistä jyrkimmässä kasvussa helmikuussa oli öljyjalosteiden vienti. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien vientiin kirjattiin nousua. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski hieman. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti oli lähes viime vuoden helmikuun tasolla, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti heikkeni. Kuljetusvälineiden viennin arvo oli niin ikään laskussa.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonti kasvoi nopeasti helmikuussa. Metallien tuonnin kasvu kulki samassa tahdissa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti laski, mutta sähkötekniikan ja kuljetusvälineiden tuonti ylsi loivaan kasvuun. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin selvää pudotusta.

Vienti EU-maihin nousi helmikuussa viisi prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viidenneksen. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi 15 prosenttia ja ulkokaupan vienti 16 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 36 prosenttia.

Vienti Venäjälle kasvoi helmikuussa selvästi. Kasvua kirjattiin myös Ruotsin, Alankomaiden, Kiinan ja Belgian kohdalle. Vienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin laski. Tuonti Venäjältä nousi jyrkästi helmikuussa. Myös tuonti Alankomaista ja Norjasta kasvoi rivakasti, tuonti Ruotsista hieman hitaammin. Tuonti Saksasta ja Isosta-Britanniasta laski.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla