Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.9.2016 - Seuraava päivitys: 7.10.2016
   
 
 
Jaa

Vienti laski 13 prosenttia heinäkuussa

Tärkeimpien tavararyhmien vienti heikkeni

Suomen tavaraviennin arvo oli heinäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 3,9 miljardia euroa. Tämä oli 13 prosenttia vähemmän kuin viennin arvo viime vuoden heinäkuussa. Viennin arvo oli edellisen kerran alle neljä miljardia euroa kuluvan vuoden tammikuussa. Tammi-heinäkuun yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia.

Tuonti laski heinäkuussa kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 4,1 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase kääntyi heinäkuussa jälleen alijäämäiseksi. Alijäämää kirjattiin 245 miljoonaa euroa. Tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 1,3 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli neljä miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-heinäkuussa oli tuolloin ylijäämä 262 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien vienti laski heinäkuussa. Kasvua kirjattiin ainoastaan lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vientiin. Jyrkintä laskua tilastoitiin koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden sekä metallien viennin kohdalle. Sahatavaran ja öljyjalosteiden vienti kääntyi laskuun edellisten kuukausien nousun jälkeen.

Tärkeimpien tavararyhmien tuonti väheni heinäkuussa. Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo putosi jyrkästi. Loivemmin laski koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, malmien ja metallien tuonti.

Vienti EU-maihin laski heinäkuussa 12 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15 prosenttia. Samaan aikaan tuonti EU:sta laski kuusi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin laski neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti kymmenen prosenttia. Tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia tammi-heinäkuussa.

Vienti heikkeni lähes kaikkiin tärkeimpiin Suomen kauppakumppanimaihin heinäkuussa. Vienti Belgiaan ja Norjaan kasvoi hiukan. Jyrkimmin laski vienti Saksaan ja Venäjälle. Tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta kasvoi, mutta laski muista suurimmista tuontimaista.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). 

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla