Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 8.5.2017 - Seuraava päivitys: 7.6.2017
   
 
 
Jaa

VIENNIN ARVO KASVOI 17 PROSENTTIA MAALISKUUSSA

Viennin kasvua tilastoitiin lähes kaikille tärkeimmille tavararyhmille

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,2 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 17 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Kuukausittainen viennin arvo oli edellisen kerran yli viisi miljardia euroa lokakuussa 2014. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi myös 17 prosenttia viime vuodesta.

Tuonti oli viennin tavoin arvoltaan 5,2 miljardia euroa maaliskuussa ja nousi kymmenen prosenttia vuoden takaisesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta kasvoi 14 prosenttia.

Kauppatase oli maaliskuussa kymmenen miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa kauppataseen alijäämä oli 715 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 290 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-maaliskuun vaje oli tuolloin 905 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien vienti kasvoi maaliskuussa. Huomattavinta kasvu oli sähköteknisten koneiden ja laitteiden, teräksen ja öljyjalosteiden kohdalla. Myös kuljetusvälineiden, sahatavaran ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi nopeasti. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä paperin ja pahvin viennin arvon kasvu oli vaatimatonta. Pientä viennin arvon laskua tilastoitiin paperimassan kohdalle.

Raudan ja teräksen sekä malmien tuonti kasvoi tavararyhmistä jyrkimmin. Myös öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonti oli nousussa. Koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuontiin kirjattiin laskua.

Vienti EU-maihin nousi maaliskuussa 15 prosenttia ja tuonti EU:sta neljä prosenttia. Samaan aikaan sekä vienti EU:n ulkopuolelle että tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi viidenneksen. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin suureni 16 prosenttia ja ulkokaupan vienti 19 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 30 prosenttia.

Tärkeimmistä vientimaista ainoastaan vienti Saksaan oli maaliskuussa laskussa. Vienti Kiinaan ja Yhdysvaltoihin kasvoi jyrkästi. Vienti Venäjälle ja Alankomaihin kasvoi niin ikään selvästi. Tuonti Venäjältä suureni maaliskuussa nopeasti. Loivempaa tuonnin kasvua tilastoitiin Ruotsin ja Kiinan kohdalle. Tuonti Yhdysvalloista ja Alankomaista laski.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla