Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 7.2.2017 - Seuraava päivitys: 10.3.2017
   
 
 
Jaa

VIENTI LASKI VIISI PROSENTTIA JOULUKUUSSA

Kauppataseen vajetta joulukuussa yli puoli miljardia euroa

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli viisi prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. Koko vuoden yhteenlaskettu viennin arvo laski neljä prosenttia vuodesta 2015. Tuonnin arvo nousi joulukuussa prosentin ja oli hieman yli 4,9 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta säilyi edellisvuoden tasolla.

Kauppatase oli joulukuussa 530 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun vuoden 2015 joulukuussa alijäämää tuli 262 miljoonaa. Tilastoitu kuukausittainen alijäämä oli suurin sitten joulukuun 2013. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämä ylsi 2,9 miljardiin euroon, mikä oli eniten sitten vuoden 2011. Vuoden 2015 tammi-joulukuun vaje oli 613 miljoonaa euroa.

Viennin kasvua tilastoitiin joulukuussa öljyjalosteille, nikkelille, sinkille ja malmeille. Myös sähkötekniikan viennin arvo oli hienoisessa nousussa. Metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvon lasku oli melko loivaa, mutta henkilöautojen viennin arvo laski jyrkästi. Kokonaisviennin arvon laskua selittävät myös joulukuussa 2015 Irlantiin toimitetut, yhteensä 185 miljoonan euron arvoiset lentokoneet. Ilman vertailukuukauden lentokonetoimituksia laskettuna viennin arvo väheni joulukuussa 2016 noin prosentin.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi nopeasti joulukuussa. Kuljetusvälineiden, metallien ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden tuonnin arvon kasvu oli loivempaa. Laskussa joulukuussa oli lääkkeiden, muovien ja malmien tuonti.

Vienti EU-maihin laski joulukuussa kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:sta seitsemän prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni 16 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin laski neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi prosentin.

Vienti Alankomaihin, Belgiaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kasvoi joulukuussa. Vienti Saksaan ja Isoon-Britanniaan laski. Vienti Venäjälle kääntyi loka-marraskuun nousun jälkeen taas laskuun. Tuonti Venäjältä sen sijaan kasvoi joulukuussa huomattavasti. Myös tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista ja Tanskasta vahvistui. Tuonti Italiasta suureni maasta joulukuussa tuodun sota-aluksen vuoksi.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla