Kasvihuonekaasupäästöt 

Päivitetty: 7.12.2016 - Seuraava päivitys: 6.4.2017
   
 
 
Jaa

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen lasku jatkuu

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vastasivat 55,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) ollen 16 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästöjen trendi on ollut laskeva vuodesta 2004 lähtien. Vuoteen 2014 verrattuna kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia ja päästökaupan ulkopuoliset päästöt prosentin. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat EU:n vuodelle 2015 asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2017 mennessä lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2015 päästöistä.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kasvihuonekaasujen inventaario


Indikaattorin kuvaus

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa ihmistoiminnan aiheuttamia paineita kasvihuoneilmiön voimistumiselle ja ilmaston lämpenemiselle. Suomi raportoi kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan komissiolle, YK:n ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Raportoinnin avulla seurataan Suomen päästövähennysvelvoitteiden toteutumista. Päästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin raportointi- ja laskentaohjeisiin. Indikaattori ei sisällä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin vaikutusta, joka on hiiltä ilmakehästä sitova. Kokonaispäästöihin raportoidaan myös energiasektorilla ja teollisuusprosesseissa sekä tuotteiden käytön NMVOC- ja CH4- päästöistä syntyvät epäsuorat CO2-päästöt (0,1 milj. tonnia vuonna 2014).

-energiasektori: polttoaineiden energiakäytön päästöt sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt

-teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö: teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä aiheutuvat päästöt, F-kaasujen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä päästöt dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa

-maatalous: kotieläinten ruoansulatuksen, lannankäsittelyn, maaperän, kasvintähteiden pellolla polton sekä kalkituksen ja urealannoituksen päästöt

-jätteiden käsittely: kaatopaikkojen, kompostoinnin ja jätevesien käsittelyn päästöt

Toimialoittaiset kasvihuonekaasujen päästöt tilastoidaan ympäristötilinpidossa http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index.html