Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Päivitetty: 26.10.2017 - Seuraava päivitys: 25.10.2018
   
 
 
Jaa

Tutkimus- ja kehittämismenojen supistuminen hidastunut

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 5,9 miljardia euroa vuonna 2016. Menot laskivat edellisvuodesta 145 miljoonaa euroa. Vähennys tulee kokonaisuudessaan yrityssektorilta, jonka tutkimus- ja tuotekehitysmenot supistuivat vajaan 4 prosenttia, mikä kuitenkin on puolet pienempi menojen laskuvauhti kuin vuonna 2015. Sektoritutkimuslaitoksissa ja muulla julkisella sektorilla sekä korkeakouluissa tutkimusmenot pysyivät edellisvuoden tasolla.


Lähde:
Tilastokeskus / Tutkimus- ja kehittämistoiminta


Indikaattorin kuvaus

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Tutkimustiedon merkitys yhteiskunnan ja talouden kehittämisessä on jatkuvasti kasvanut. Tämä osaltaan lisää yhteistyön ja verkottumisen merkitystä niin julkisen ja yksityisen sektorin välillä kuin sektorien sisällä. Tieto ja osaaminen eri muodoissaan ovat tulleet talouden globaalistumisen ja kansainvälistymiskehityksen myötä yhteiskuntien kehityksen avaintekijöiksi, mikä osaltaan heijastuu tutkimuspanostusten johdonmukaisena kasvuna. Taloudellisen kasvun lisäksi toimiva ja tehokas kansallinen innovaatiojärjestelmä nähdään yhä keskeisempänä tekijänä myös sosiaalisen hyvinvoinnin luomisessa.

Laaja-alaisena kokonaisuutena Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminta muodostuu uuden tiedon ja osaamisen tuottajista, niiden hyödyntäjistä sekä näiden välisistä moninaisista vuorovaikutussuhteista. Laaja-alainen innovaatiopolitiikka tukee eri politiikkasektoreiden uudistumista innovaatiotoiminnan keinoin. Vaikutukset näkyvät niin sosiaali- ja terveyssektorilla, energia- ja liikennealalla kuin tietoyhteiskunnan, koulutuksen ja alueiden kehityksessä. Yhteiskunnallisten ongelmien monialaisuus edellyttää nykyjään monitieteistä ja tieteiden välistä tutkimusta.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys Suomessa. Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttääkin innovaatioihin perustuvaa, kestävästi suunnattua tuottavuuden parantamista. Tavoitteen toteutumisen edellytyksiä ovat korkea työllisyys ja tuottavuus sekä hyvä kansainvälinen kilpailukyky.