Uhrikokemukset 

Päivitetty: 29.4.2016 - Seuraava päivitys: 1.5.2017
   
 
 
Jaa

Väkivaltaa kokeneiden osuus nousi vuonna 2015

Vuoden 2015 Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan seitsemän prosenttia 15–74-vuotiaista oli vuoden aikana kokenut vähintään läimäisyn käsittävää fyysistä väkivaltaa. Vamman aiheuttaneen väkivallan kohteeksi oli joutunut 4,5 prosenttia vastaajista. Väkivallalla uhkaamista oli vuoden aikana kokenut joka kymmenes 15–74-vuotias. Fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuus nousi vuodesta 2014 yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta oli samalla tasolla kuin vuosina 2012 ja 2013. Väkivallan uhkaa kokeneiden osuus on pysynyt samalla tasolla vuosina 2012–2015.

15–24-vuotiaat ilmoittivat joutuneensa vähintään läimäisyn käsittävän väkivallan kohteeksi huomattavasti yleisemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Ero oli samansuuntainen myös vakavammassa väkivallassa, jossa teosta on seurannut jokin vamma, kuten mustelma, ruhje tai haava. Vähiten väkivaltaa koettiin vanhimmissa ikäryhmissä (55–74-vuotiaat). Väkivallalla uhkaamista koettiin yleisimmin alle 55-vuotiaiden vastaajien keskuudessa.

Nuorten aikuisten väkivaltakokemukset liittyvät muita ikäryhmiä useammin julkisilla paikoilla sekä ravintoloissa ja baareissa tapahtuvaan ajanviettoon. Erityisen paljon tällaisia väkivaltakokemuksia on nuorilla miehillä. Vanhemmat ja keski-ikäiset vastaajat taas kohtaavat väkivaltaa nuoria useammin työpaikallaan tai työtehtävissään. Työpaikalla esiintyvät tilanteet ovat erityisen yleisiä 25–54-vuotiailla naisilla, joista joka kymmenes ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa työtehtävissään vuonna 2015.

Miesten ja naisten väliset erot väkivallan kokemisessa ovat yleensä pieniä kyselyihin pohjautuvissa rikosuhritutkimuksissa. Vuoden 2015 kyselyssä naiset ilmoittivat läimäisyä vakavammasta fyysisestä väkivallasta hieman miehiä useammin. Sukupuolten välinen ero oli suurin erityisesti lievimmissä väkivallan muodoissa, kuten kiinni tarttumisessa ja tönimisessä. Väkivallan ja uhkailun tekijä oli sekä miesten että naisten osalta useimmiten uhrille tuntematon tai korkeintaan puolituttu henkilö.


Lähde:
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa niiden 15–74-vuotiaiden osuutta, jotka ovat ilmoittaneet joutuneensa uhkailujen tai fyysisen väkivallan kohteeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Tiedot perustuvat posti- ja internet-kyselynä toteutettavaan Kansalliseen rikosuhritutkimukseen (KRT).

Kansallinen rikosuhritutkimus on kohdistettu 15–74–vuotiaille henkilöille, joilla on vakituinen osoite Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt on valittu satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Vuonna 2015 kyselyyn vastasi 6 658 henkilöä (vastausprosentti 47,6). Kyselyssä käsitellään uhkailujen, fyysisen väkivallan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumista, väkivallan pelkoa sekä väkivallan tulkintaa. Kyselyssä saadaan tietoa myös niistä teoista, joita ei ole ilmoitettu poliisille ja jotka jäävät rikostilastojen ulkopuolelle. Tutkimus on tarkoitettu toistettavaksi vuoden välein.

Uusimuotoinen Kansallinen rikosuhritutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Vuosina 1980–2009 tehdyissä kansallisissa uhritutkimuksissa käsiteltiin rikosten lisäksi myös erilaisten tapaturmien kohteeksi joutumista. Kansallinen rikosuhritutkimus eroaa menetelmällisesti ja sisällöllisesti aikaisemmista uhritutkimuksista, eivätkä tulokset ole suoraan vertailukelpoisia.