Nuorten kokonaisrikollisuus 

Päivitetty: 19.2.2013 - Seuraava päivitys: 31.3.2017
   
 
 
Jaa

Nuorten rikoskäyttäytyminen pysynyt vakaana 2000-luvulla

Nuorten tekemien väkivallantekojen yleisyys on pysynyt varsin tasaisena vuodesta 1995 lähtien. Kolmessa viimeisimmässä mittauksessa (2004, 2008 ja 2012) väkivalta on ollut hiukan harvinaisempaa kuin tätä edeltävissä mittauksissa. Kun eri rikoslajeja vertaillaan toisiinsa, väkivallan taso on pysynyt suhteellisesti vakaimpana koko kyselyjärjestelmän olemassaolon ajan.

Nuorten tekemät omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingonteot) vähenivät voimakkaasti 1990-luvun lopulla. 2000-luvun alkupuolella varastaminen väheni edelleen, mutta maltillisemmin. Vuonna 2012 varastaminen oli hieman yleisempää kuin edellisessä mittauksessa, mutta suurin piirtein samalla tasolla kuin 2000-luvun alkupuolella.

Vahingonteot vähenivät voimakkaasti kyselyjärjestelmän ensimmäisissä mittauksissa, jonka jälkeen taso pysyi vakaana vuoden 2008 kyselyyn asti. Vuonna 2012 vahingontekoja tehneitä nuoria oli kuitenkin enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Tutkimuksessa mitattujen vahingontekojen yleistymiseen voi vaikuttaa osin kyselyjärjestelmän rakenteessa ja toteutustavassa tehdyt muutokset (ks. indikaattorin kuvaus). Kuitenkin myös muut kyselylähteet osoittavat vahingontekojen lisääntymistä, mutta muutos ei ole yhtä selvä.

Marihuanan ja hasiksen käyttö yleistyi jonkin verran 2000-luvulle tultaessa, jonka jälkeen kehitys kääntyi laskuun. Vuoden 2012 kyselyssä mietojen huumeiden käyttö oli kuitenkin yleisempää kuin neljä vuotta aikaisemmin.


Lähde:
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa niiden 15–16-vuotiaiden osuutta, jotka ovat osallistuneet kuhunkin tekomuotoon vähintään kerran vuoden aikana. Varastamistekoihin on laskettu mukaan kaupasta ja koulusta varastaminen. Omaisuuden vahingoittamiseen kuuluvat seiniin piirtely ja kirjoittelu, vahingonteko koulussa sekä vahingonteko koulun ulkopuolella. Väkivallanteoista tarkastelussa ovat mukana julkisella paikalla tappeluun osallistuminen ja pahoinpitely. Huumausaineiden kohdalla mukaan on otettu marihuanan tai hasiksen käyttö.

Poliisin tietoon ja sitä kautta virallisiin tilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista. Erityisesti niin sanotussa massarikollisuudessa piilon jäävien tekojen osuus on suuri. Koska nuorten rikollisuuden määrästä, piirteistä ja kehityksestä halutaan muodostaa oikeasuhtainen kuva, tarvitaan viranomaistilastojen lisäksi kokonaisrikollisuutta mittaavia kyselyitä.

Nuorisorikollisuuskyselyt ovat 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia mittaava, kansallisesti edustava osoitinjärjestelmä. Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen oppilaat. Kysely aloitettiin vuonna 1995 ja on toistettu yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden 2012 kyselyyn vastasi 4 855 yhdeksäsluokkalaista. Vuonna 2012 järjestelmää uudistettiin siten, että paperilomakkeesta siirryttiin internet-pohjaiseen lomakkeeseen. Lisäksi lomakkeen rakenteeseen tehtiin uudistuksia.