Hyvinvointia kuvaavat indikaattorit

Findikaattori-palvelu sisältää useita hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia kuvaavia indikaattoreita, jotka on koottu alla olevaan listaan. Nämä ovat vain osa kaikista hyvinvoinnin indikaattoreista, mutta auttavat osaltaan muodostamaan kuvaa hyvinvoinnista ja sen kehityksestä.

Lue lisää

Perustana Quality of Life -viitekehys

Findikaattorissa oleva hyvinvointi-indikaattorien ryhmittely perustuu Euroopan tilastoviraston Eurostatin Quality of Life -viitekehykseen. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän laatimaan kokonaisuuteen on valittu yhteensä 83 indikaattoria, jotka kuvaavat hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia. Valinnan perusteena on ollut mahdollisimman monipuolisen kuvauksen varmistaminen sekä indikaattoritietojen saatavuus ja luotettavuus.

Tällä hetkellä Findikaattori sisältää yhteensä 24 viitekehykseen kuuluvaa tai vastaavaa indikaattoria. Indikaattorikokoelmaa täydennetään sitä mukaa, kun eri ilmiöiden mittaaminen ja tilastointi kehittyvät.

Indikaattorit ja niiden tulkinta

Suomessa hyvinvointia kuvaavaa tietoa tuotetaan monessa eri organisaatiossa. Suurin osa esitetyistä indikaattoreista on osa virallisen tilaston järjestelmää ja täyttää viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit.

Palvelu ei sisällä eri indikaattoreita yhdistäviä ns. komposiitti-indikaattoreita tai analyysiä hyvinvoinnin tasosta, vaan tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kattava perustieto hyvinvoinnin eri näkökulmien kehityksestä.

Lisätiedon lähteet helposti yhdestä paikasta

Yksittäisten indikaattorien lisäksi sivusto sisältää linkkejä keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin  indikaattoripalveluihin ja muihin tietolähteisiin.  Palveluun on myös koottu taustatietoa hyvinvoinnin mittaamisesta ja hyvinvointitiedon tulkinnasta.

Tieto päätöksenteon tukena

Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja parantaminen on yhteiskunnan tärkeimpiä tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävien valintojen on kuitenkin perustuttava tietoon. Ilman määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita hyvinvointia edistävillä toimilla ei ole kestävää perustaa.

Tämän palvelun tehtävänä on  tarjota tietoa analyysien ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedon kokoaminen yhteen paikkaan vastaa osaltaan Valtioneuvoston kanslian vuosina 2010-11 toimineen nk. HYMY-työryhmän esittämään tavoitteeseen saattaa yhteiskunnan hyvinvointitieto helpommin saataville.

Findikaattorin hyvinvointi-indikaattorit listattuna Quality of Life -viitekehyksen perusteella

Aineelliset elinolot

Työelämä

Terveys

Koulutus

Vapaa-aika ja sosiaalinen vuorovaikutus

Taloudellinen ja fyysinen turvallisuus

Tasa-arvo ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tyytyväisyys elämään

Ympäristö