Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 19.4.2016 19.5.2017
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 12.9.2016 12.9.2017
Asevelvollisuus Pääesikunta 8.3.2017 23.3.2018
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 27.1.2017 2.5.2017
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 24.5.2016 22.5.2017
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Elinajanodote Tilastokeskus 28.10.2016 28.4.2017
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Energian kulutus Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Hedelmällisyys Tilastokeskus 11.4.2017 11.4.2018
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 16.1.2017 15.1.2018
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.8.2014 28.4.2017
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 14.4.2016 28.4.2017
Inflaatio Tilastokeskus 13.4.2017 15.5.2017
Itsemurhat Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 31.3.2017 29.9.2017
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 31.1.2017 31.1.2018
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11.1.2017 11.1.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta Pääesikunta 8.3.2017 23.3.2018
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 13.4.2017 16.5.2017
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 6.4.2017 24.5.2017
Kaupungistuminen Tilastokeskus 19.3.2015 22.9.2017
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 7.10.2013 12.8.2014
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 31.10.2016 12.5.2017
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 15.6.2016 15.6.2017
Konkurssit Tilastokeskus 19.4.2017 17.5.2017
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Kotitalouksien rahoitusvarat Tilastokeskus 31.3.2017 29.6.2017
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 21.12.2016 21.12.2017
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 3.3.2017 2.3.2018
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 15.3.2017 13.12.2017
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 21.10.2016 23.10.2017
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 9.12.2016 9.12.2017
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.3.2017 27.4.2017
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 31.3.2017 28.3.2018
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 21.12.2016 20.12.2017
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.11.2016 30.6.2017
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.11.2016 30.6.2017
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 17.11.2016 17.11.2017
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.3.2017 1.6.2017
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 9.12.2016 15.12.2017
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 31.10.2016 12.5.2017
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 31.10.2016 12.5.2017
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 31.3.2017 31.3.2021
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 17.3.2017 17.3.2018
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 5.9.2016 4.9.2017
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 24.1.2017 27.4.2017
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 3.2.2017 30.5.2017
Perhetyypit Tilastokeskus 30.5.2016 26.5.2017
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 3.11.2016 3.11.2017
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 8.2.2017 8.2.2018
Pienituloiset Tilastokeskus 21.12.2016 21.12.2017
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 21.3.2017 27.4.2017
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 22.3.2016 31.5.2017
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 31.10.2016 12.5.2017
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 3.10.2016 2.10.2017
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 9.3.2017 12.3.2018
Rakentaminen Tilastokeskus 25.4.2017 23.5.2017
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 29.4.2016 1.5.2017
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 2.11.2016 2.11.2017
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 17.2.2017 19.2.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 1.3.2017 1.6.2017
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.4.2017 10.5.2017
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 19.1.2017 19.1.2018
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 20.3.2017 19.6.2017
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2016 20.12.2017
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 1.3.2017 1.6.2017
Tuloerot Tilastokeskus 20.12.2016 20.12.2017
Tuonti ja vienti Tulli 7.4.2017 8.5.2017
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.11.2016 30.6.2017
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 27.10.2016 26.10.2017
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 25.8.2017
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 12.4.2017 12.4.2018
Työllisyysaste Tilastokeskus 21.3.2017 27.4.2017
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 21.3.2017 27.4.2017
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 29.4.2016 1.5.2017
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 27.1.2017 31.7.2017
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Verotus Tilastokeskus 16.3.2017 13.7.2017
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 23.2.2017 23.11.2017
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 29.3.2017 30.3.2018
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 3.11.2016 3.11.2017
Väestönmuutokset Tilastokeskus 17.5.2016 17.5.2017
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 22.3.2016 31.5.2017
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 20.12.2016 30.11.2017
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 16.12.2016 15.12.2017
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 16.12.2016 18.12.2017
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019