Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 23.3.2016 23.3.2017
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 19.4.2016 19.5.2017
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2015 30.12.2016
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 12.9.2016 12.9.2017
Asevelvollisuus Pääesikunta 18.3.2016 24.3.2017
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 28.10.2016 30.1.2017
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 24.5.2016 31.5.2017
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Elinajanodote Tilastokeskus 28.10.2016 28.4.2017
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 1.4.2016 1.4.2017
Energian kulutus Tilastokeskus 14.12.2015 7.12.2016
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 14.12.2015 7.12.2016
Hedelmällisyys Tilastokeskus 14.4.2016 8.12.2016
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 15.1.2016 16.1.2017
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.8.2014 30.11.2016
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 14.4.2016 14.4.2017
Inflaatio Tilastokeskus 14.11.2016 14.12.2016
Itsemurhat Tilastokeskus 30.12.2015 30.12.2016
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 30.9.2016 30.1.2017
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 29.1.2016 26.1.2017
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 29.1.2016 30.11.2016
Kansainvälinen kriisinhallinta Pääesikunta 18.3.2016 24.3.2017
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 15.11.2016 15.12.2016
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 25.5.2016 7.12.2016
Kaupungistuminen Tilastokeskus 19.3.2015 15.12.2016
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 7.10.2013 12.8.2014
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 31.10.2016 28.4.2017
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 15.6.2016 15.6.2017
Konkurssit Tilastokeskus 16.11.2016 14.12.2016
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Kotitalouksien rahoitusvarat Tilastokeskus 30.9.2016 22.12.2016
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 18.3.2016 21.12.2016
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 18.3.2016 16.3.2017
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 22.3.2016 22.3.2017
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 21.10.2016 23.10.2017
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 7.12.2015 9.12.2016
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 28.11.2016 27.12.2016
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 31.3.2016 31.3.2017
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 8.12.2015 15.12.2016
Levätilanteen kehitys Suomen merialueilla Suomen ympäristökeskus 15.10.2015 30.11.2016
Levätilanteen kehitys sisävesissä Suomen ympäristökeskus 16.10.2015 30.11.2016
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.1.2014 30.11.2016
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.5.2015 30.11.2016
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 17.11.2016 17.11.2017
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.12.2016 1.3.2017
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 26.1.2016 20.1.2017
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 31.10.2016 28.4.2017
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 31.10.2016 28.4.2017
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 19.2.2013 31.3.2017
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 17.3.2016 17.3.2017
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 2.9.2016 30.11.2016
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 25.10.2016 24.1.2017
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 14.10.2016 14.2.2017
Perhetyypit Tilastokeskus 30.5.2016 30.5.2017
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 3.11.2016 3.11.2017
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 24.2.2016 17.2.2017
Pienituloiset Tilastokeskus 18.3.2016 21.12.2016
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 22.11.2016 20.12.2016
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 22.3.2016 31.5.2017
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 31.10.2016 28.4.2017
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 3.10.2016 2.10.2017
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 11.3.2016 31.3.2017
Rakentaminen Tilastokeskus 25.11.2016 22.12.2016
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 29.4.2016 1.5.2017
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2015 30.12.2016
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 30.3.2016 31.3.2017
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 2.11.2016 2.11.2017
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 19.2.2016 9.12.2016
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 2.12.2016 1.3.2017
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.11.2016 9.12.2016
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 15.6.2016 15.6.2017
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 22.9.2016 15.12.2016
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 18.12.2015 30.12.2016
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 2.12.2016 1.3.2017
Tuloerot Tilastokeskus 18.12.2015 22.12.2016
Tuonti ja vienti Tulli 7.11.2016 8.12.2016
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.5.2015 30.11.2016
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 27.10.2016 26.10.2017
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 25.8.2017
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 1.4.2016 1.4.2017
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 12.4.2016 12.4.2017
Työllisyysaste Tilastokeskus 22.11.2016 20.12.2016
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 22.11.2016 20.12.2016
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 29.4.2016 1.5.2017
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 14.7.2016 30.1.2017
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 21.7.2016 27.1.2017
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 14.12.2015 7.12.2016
Verotus Tilastokeskus 14.7.2016 16.3.2017
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 29.11.2016 23.2.2017
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 1.4.2016 1.4.2017
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 1.4.2016 1.4.2017
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 3.11.2016 3.11.2017
Väestönmuutokset Tilastokeskus 17.5.2016 17.5.2017
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 22.3.2016 31.5.2017
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 1.12.2015 20.12.2016
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 18.12.2015 16.12.2016
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 18.12.2015 16.12.2016
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019