Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 23.4.2014 23.4.2015
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.4.2014 29.5.2015
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2013 30.12.2014
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 5.8.2013 30.9.2014
Asevelvollisuus Pääesikunta 28.3.2014 27.3.2015
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 28.1.2014 28.4.2014
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 22.5.2013 22.5.2014
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Elinajanodote Tilastokeskus 12.4.2013 24.10.2014
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 1.4.2014 1.4.2015
Energian kulutus Tilastokeskus 12.12.2013 12.12.2014
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 12.12.2013 12.12.2014
Hedelmällisyys Tilastokeskus 8.4.2014 8.4.2015
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 7.1.2013 30.4.2014
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.3.2013 20.8.2014
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 8.4.2014 24.10.2014
Inflaatio Tilastokeskus 14.4.2014 14.5.2014
Itsemurhat Tilastokeskus 30.12.2013 30.12.2014
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 31.3.2014 30.9.2014
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 31.1.2014 31.1.2015
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 6.2.2014 30.9.2014
Kansainvälinen kriisinhallinta Pääesikunta 28.3.2014 27.3.2015
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 15.4.2014 15.5.2014
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 15.4.2014 22.5.2014
Kaupungistuminen Tilastokeskus 21.3.2014 21.3.2015
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 7.10.2013 17.7.2014
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 7.5.2013 7.5.2014
Konkurssit Tilastokeskus 19.3.2014 30.4.2014
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 20.3.2014 19.12.2014
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 4.4.2014 4.4.2015
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 23.1.2014 29.4.2014
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 27.11.2013 12.10.2015
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 16.11.2012 7.11.2014
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.3.2014 28.4.2014
Laajakaistapalvelut Viestintävirasto 17.4.2014 15.10.2014
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 28.3.2014 31.3.2015
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.11.2013 28.11.2014
Levätilanteen kehitys Suomen merialueilla Suomen ympäristökeskus 1.11.2013 15.10.2014
Levätilanteen kehitys sisävesissä Suomen ympäristökeskus 1.11.2013 15.9.2014
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.1.2014 13.1.2015
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.1.2014 13.1.2015
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 19.11.2013 19.11.2014
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 3.3.2014 2.6.2014
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 18.12.2013 19.12.2014
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 19.2.2013 31.3.2017
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 20.3.2014 20.3.2015
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 2.9.2013 29.8.2014
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 24.4.2014 22.7.2014
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 5.2.2014 28.5.2014
Patentointi Tilastokeskus 31.10.2013 31.10.2014
Perhetyypit Tilastokeskus 24.5.2013 23.5.2014
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 24.2.2014 6.11.2014
Pienet ja keskisuuret yritykset Tilastokeskus 28.11.2013 28.11.2014
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 12.2.2014 13.2.2015
Pienituloiset Tilastokeskus 20.3.2014 19.12.2014
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 24.4.2014 20.5.2014
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 2.4.2014 2.4.2015
Puhelinpalvelut Viestintävirasto 17.4.2014 15.10.2014
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 19.8.2013 19.8.2014
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 27.3.2014 27.3.2015
Rakentaminen Tilastokeskus 26.3.2014 29.4.2014
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 19.2.2013 30.4.2014
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2013 30.12.2014
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 10.4.2014 10.4.2015
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 5.11.2013 16.10.2014
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 21.3.2014 17.12.2014
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 3.3.2014 5.6.2014
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.4.2014 9.5.2014
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 18.6.2013 17.6.2014
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 4.4.2014 27.6.2014
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 28.1.2014 31.12.2014
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 3.3.2014 5.6.2014
Tuloerot Tilastokeskus 18.12.2013 18.12.2014
Tuonti ja vienti Tulli 7.4.2014 8.5.2014
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.1.2014 13.1.2015
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 31.10.2013 31.10.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 1.4.2014 1.4.2015
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 1.4.2014 1.4.2015
Työllisyysaste Tilastokeskus 24.4.2014 20.5.2014
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 24.4.2014 20.5.2014
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 19.2.2013 30.4.2014
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 20.1.2014 29.7.2014
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 12.12.2013 12.12.2014
Verotus Tilastokeskus 3.3.2014 11.7.2014
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 25.2.2014 27.11.2014
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 21.3.2014 26.9.2014
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 21.3.2014 26.9.2014
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 4.12.2013 4.12.2014
Väestönmuutokset Tilastokeskus 26.4.2013 29.4.2014
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 2.4.2014 2.4.2015
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 26.11.2013 26.11.2014
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 20.12.2013 19.12.2014
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 28.11.2013 28.11.2014
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 20.5.2011 20.5.2015