Sädesskörd 

Uppdaterad: 27.11.2014 - Uppdateras nästa gång: 26.2.2015
   
 
 
Dela på

Veteskörden översteg för första gången en miljard kilo

Enligt preliminära uppgifter om skördestatistiken från Tike (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) preciseras uppskattningen av spannmålsskörden från i somras till 4,2 miljarder kilo. Skördeuppskattningen enligt uppgifter från odlarna är således större än den uppskattning som presenterades av sakkunniga i slutet av augusti och som uppgick till 4,0 miljarder kilo. Spannmålsskörden 2014 är den största på fem år.

Vädret var gynnsamt under vegetationsperioden, vilket bidrog till att skörden av nästan alla åkerväxter blev större än normalt. Skördeuppgifterna preciseras i februari 2015, då statistiken omfattar alla uppgifter från odlarna.

Under de senaste årtiondena har den normala spannmålsskörden i Finland uppgått till 3,6–4,2 miljarder kilo. Spannmålsskörden på 4,2 miljarder kilo i somras landade således på den övre gränsen för en normal skörd. Åren med missväxt har resulterat i undantag från den genomsnittliga skörden.

Veteskörden uppgick till 1,1 miljarder kilo, dvs. ökade med en fjärdedel jämfört med år 2013. Havreskörden blev litet mindre än veteskörden. Den rekordstora veteskörden berodde på både ökade odlingsarealer och ökade hektarskördar. Havreskörden minskade med mer än en tiondedel, vilket berodde på en mindre såddareal och en mindre hektarskörd jämfört med i fjol.

Kornskörden uppgick till nästan 1,9 miljarder kilo, dvs. minskade med några procent jämfört med i fjol. Rågskörden tredubblades och uppgick till 75 miljoner kilo. Rågskörden räcker dock fortfarande inte till att täcka den inhemska konsumtionen till skillnad från andra spannmål. Råg är den enda spannmålen som så gott som regelbundet importeras till Finland. Det är endast sällan som rågskörden längre överstiger konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo.


Källa:
Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral


Beskrivning av indikatorn

Detta är preliminära uppgifter om den slutliga skördestatistiken som publiceras den 26 februari 2015. De preliminära uppgifterna baseras på information från lantbrukarna. Informationen har samlats in via webbtjänsten och per telefon från cirka 5 700 odlare. Den slutliga skördestatistiken i februari 2015 bygger på information från alla cirka 7 000 odlare som deltar i undersökningen.