Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 28.8.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.9.2017
   
 
 
Dela på

Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 23,5, medan den i juli var 22,8 och i juni 23,9. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 15,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–18 augusti 1 213 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i augusti förväntningarna på hushållets möjligheter att spara jämfört med juli. Däremot försvagades synen på den egna ekonomin i allmänhet en aning. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen förblev oförändrade. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes delfaktorerna eller förblev oförändrade i augusti.

I augusti var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och syn på arbetslösheten fortsatt mycket optimistiska. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var positiv i augusti.

Konsumenterna ansåg i augusti att tidpunkten var gynnsam för att ta lån och någorlunda gynnsam för att spara och köpa kapitalvaror. I augusti upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat något under de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 49 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tio procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juli 47 och 8 procent och för ett år sedan i augusti 39 och 18 procent.

I augusti litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juli var andelarna 28 och 9 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.