Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 3.3.2014 - Uppdateras nästa gång: 5.6.2014
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober-december med 0,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2012 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,6 procent. Under hela året 2013 minskade bruttonationalprodukten med 1,4 procent.

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet år 2013 var på samma nivå som föregående kvartal, men reviderades till -0,8 procent jämfört med året innan (var -1,0 %).

Exportvolymen minskade under fjärde kvartalet med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,9 procent från året innan. Importen minskade med en procent från föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under fjärde kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,8 procent jämfört med året innan. Investeringarna minskade med 3,2 procent från föregående kvartal och med 8,9 procent från året innan.

Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.
Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.