Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 1.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.6.2017
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten under oktober-december på föregående kvartals nivå, under hela år 2016 var ökningen 1,6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonatiolprodukten under oktober-december med 0,0 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,3 procent. Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent under hela år 2016 jämfört med året innan.
Under tredje kvartalet 2016 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,6 procent från föregående kvartal (var 0,4 %) och med 1,9 procent från året innan (var 1,6 %).
Exportvolymen ökade med 0,6 procent och importvolymen med 1,9 procent under oktober–december från föregående kvartal. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,0 procent från föregående kvartal.
Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,1 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,6 procent från föregående kvartal. Beräknat i löpande priser ökade de privata konsumtionsutgifterna med 0,8 procent, medan de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.