Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 4.6.2015 - Uppdateras nästa gång: 4.9.2015
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent år 2014


Volymen av bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol. Under oktober–december minskade bruttonationalprodukten med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 minskade bruttonationalprodukten likaså med 0,2 procent.

År 2014 var den ekonomiska utvecklingen rätt så jämn, mätt enligt bruttonationalprodukten. Då bruttonationalprodukten enligt de preliminära uppgifterna emellertid var något lägre än året innan och då sysselsättningsläget försvagades under året, kan man konstatera att fjolåret redan var det tredje recessionsåret i följd i Finlands ekonomi.

Under årets första kvartal sjönk bruttonationalprodukten med 0,2 procent i och med att exporten och investeringarna minskade. Uppgången av exporten under andra kvartalet vände också bruttonationalprodukten momentant uppåt, men under sista kvartalet sjönk bruttonationalprodukten åter något i och med att den privata konsumtionen avtog.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.