Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 24.3.2015 - Uppdateras nästa gång: 23.4.2015
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2015 till 2 392 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 13 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med februari 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 66,6 procent, medan det året innan var 66,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 66,7 procent från februari året innan. Det relativa sysselsättningstalet bland kvinnor var nästan oförändrat jämfört med februari året innan och uppgick till 66,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.