Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 23.9.2014 - Uppdateras nästa gång: 21.10.2014
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2014 till 2 465 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 21 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 fler än i augusti 2013. Antalet sysselsatta minskade inom både den privata och den offentliga sektorn. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare och företagarfamiljemedlemmar var nästan oförändrat jämfört med augusti 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var 68,9 procent i augusti 2014, medan det året innan var 69,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent för män och 68,8 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.