Sökande till utbildning 

Uppdaterad: 23.1.2014 - Uppdateras nästa gång: 12.2.2015
   
 
 
Dela på

Det blev lättare för dem som gick ut grundskolan, men svårare för nya studenter att få direkt tillgång till fortsatta studier

Det var något lättare för dem som gått ut grundskolans nionde klass att få direkt tillgång till fortsatta studier år 2012 än året innan. Däremot var det svårare än tidigare för nya studenter att direkt få tillgång till fortsatta studier. Av dem som gick ut grundskolan blev 8,5 procent och av nya studenter 62,5 procent utan studieplats i utbildning som leder till examen. Andelen elever som blev utanför fortsatta studier minskade bland dem som gått ut grundskolan och ökade bland nya studenter med drygt en halv procentenhet jämfört med året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var år 2012 totalt 61 100, dvs. drygt två tusen färre än året innan. Av dem fortsatte 50 procent (av kvinnorna 59 procent och av männen 42 procent) sina studier i gymnasiet och 41,5 procent (av kvinnorna 33 procent och av männen 50 procent) inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Återstående 8,5 procent fortsatte inte direkt i examensinriktade studier. De fortsatte eventuellt ändå i någon utbildning som inte leder till examen, t.ex. påbyggnadsundervisning (åk 10) eller orienterande och förberedande utbildning inom den grundläggande yrkesutbildningen (yrkesstart).

Andelen elever som fortsatte i examensinriktade studier var något större än året innan, även om andelen elever som inte alls sökte någon studieplats ökade något. Nästan alla elever som gick ut grundskolans nionde klass sökte ändå en studieplats, 1,7 procent sökte inte till fortsatta studier.

Efter grundskolan fortsatte eleverna i gymnasiet oftast i Nyland och i yrkesinriktad utbildning i Kymmenedalen. Relativt sett flest unga som inte fortsatte i någon examensinriktad utbildning efter grundskolan hade grundskolorna i Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Nyland.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Sökande till utbildning


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen.

Statistiken över sökande till utbildning är viktig för att man ska kunna undersöka hur väl medborgarnas rätt till utbildning förverkligas. Vid sidan av grundutbildning hör även lika rättigheter för alla till fortbildning som samhället erbjuder till de kulturella rättigheterna. För att jämlikheten inom utbildning ska förverkligas är det ytterst viktigt att man redan inom den tidiga fostran och den grundläggande utbildningen kan trygga goda förutsättningar för inlärning för alla.

Indikatorn för hur man söker studieplats beskriver också hur lockande de olika branscherna är samt hur samhällets utbildningsstruktur och utbildningen utvecklas. Utöver utbildningsinriktningarnas utveckling ger indikatorn viktig information om social utslagning, orsakerna bakom andra sociala problem och om risken för att problemen realiseras samt om svårigheterna att sammanjämka arbetslivet och studierna. Hur man ska få de olika utbildningsinriktningarna och antalet studerande inom de olika områdena att motsvara de krav som arbetslivet och arbetskraftsbehoven ställer är också en stor utmaning för utbildningspolitiken.

Samhällets tillväxt och utveckling tryggas genom att det finns en bred utbildningsgrund i samhället och att medborgarna har mångsidig utbildning. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ökad sysselsättning. Samtidigt minskar utbildning och den flexibilitet och möjligheter till rörlighet i arbetslivet som den skapar den socioekonomiska ojämlikheten mellan medborgarna. Samhället bör också garantera att utbildning är tillräckligt lockande och ekonomiskt lönsamt. Svårigheterna att sammanjämka hem och studier samt att trygga den ekonomiska försörjningen under studietiden är väsentliga hinder för fortsatta studier och vidareutbildning.