Barnskydd 

Uppdaterad: 21.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 20.12.2017
   
 
 
Dela på

Antalet brådskande placeringar minskade 2014

Antalet barn som placerades i brådskande ordning minskade med 10 procent 2014.

Andelen barn som placerades utanför det egna hemmet var 1,4 procent av befolkningen i åldern 0–17 år. Antalet har hållits oförändrat jämfört med 2013. År 2014 var 90 300 barn och unga klienter inom barnskyddets öppenvård.

Antalet klienter inom den öppna vården var 7,1 procent av barn och unga i åldern 0–20 år.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger hur stor del av barnen i ålderskategorin 0–17 år som är placerade utom hemmet vid utgången av året. Siffrorna inbegriper barn i åldern 0-17 år som placerats som en stödåtgärd inom öppenvården, som placerats i brådskande ordning, omhändertagna barn, barn som omhändertagits mot sin vilja och barn som omfattas av eftervård.

Med placerade barn avses barn eller unga personer som placerats utom hemmet, antingen som en stödåtgärd inom öppenvården, brådskande placering, omhändertagna barn eller som placering i eftervård. Som kriterier för placering utom hemmet räknas sådana förhållanden som hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling (som orsakats antingen av föräldrarna eller av barnet självt) samt barnets bästa.

Det stora antalet barn som placerats utom hemmet visar det psykiska och ekonomiska illamåendet hos familjerna och understryker vikten av att beakta barns och ungas behov. När barnets egna föräldrar inte klarar av vården och uppfostran av barnet tryggar barnskyddet barnets levnadsförhållanden och möjligheter att utvecklas genom att placera barnet i familje- eller anstaltsvård.

Orsakerna till placering utom hemmet kan bero såväl på föräldrarna som på barnet. Vid sidan av denna indikator skulle det vara bra att granska långvarig statistik över barnskyddsanmälningar, där ändringarna avspeglas också i statistiken över omhändertagna. Ett sätt att minska antalet placeringarna är att öka stödåtgärderna inom öppenvården, men samtidigt kan detta leda till att antalet omhändertagna ökar då antalet situationer som kräver barnskyddsåtgärder ofta uppdagas.