Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 

Uppdaterad: 27.3.2015 - Uppdateras nästa gång: 10.12.2015
   
 
 
Dela på

Folkmängden ökade i mindre än hundra kommuner

Av kommunerna i Fasta Finland ökade folkmängden relativt sett mest i Grankulla (2,8 procent), Gustavs (2,6 procent), Lempäälä (1,9 procent) samt i Esbo och Kontiolahti (1,8 procent). Av kommunerna i Fasta Finland minskade folkmängden relativt sett mest i Bötom (3,6 procent) samt i Övertorneå och Kannonkoski (3,0 procent).

Till följd av kommunsammanslagningarna som trädde i kraft i början av år 2015 minskade antalet kommuner med tre. Det finns nu 317 kommuner i Finland och 214 kommuner med färre än 10 000 invånare.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Befolkningsstruktur


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.

Uppgifterna fås ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem enligt situationen vid årsskiftet.
 

Den finska befolkningen åldras och samtidigt minskar antalet födda. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagas i Finland av faktumet att det föds färre barn än tidigare samtidigt som befolkningen åldras och det finns ett stort antal arbetslösa. Åldersstrukturen i Finland är snedvriden på samma sätt som också i många andra utvecklade länder. När de stora åldersklasserna går i pension är det allt mindre årsklasser som får finansiera och bära upp välfärdssamhället.

Den ökande livslängden förlänger pensionsåren, men samtidigt har människornas hälsa förbättrats märkbart och antalet friska år under människans livstid ökat, vilket innebär mindre behov av hälsovård.

Den ökade arbetskraftsinvandringen har höjt sysselsättningen och nativiteten i många länder. Även i Finland försöker man öka invandring t.ex. genom riktlinjerna i Migration 2020-programmet.