Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 

Uppdaterad: 1.4.2016 - Uppdateras nästa gång: 1.4.2017
   
 
 
Dela på

Andelen 65 år fyllda av befolkningen den sjätte största bland EU28-länderna

I Finland uppgick antalet personer som fyllt 65 år till 1 123 103 i slutet av år 2015. Var femte finländare är nu minst 65 år. Enligt Eurostats statistik var andelen personer som fyllt 65 år av befolkningen i Finland den sjätte största bland EU28-länderna i slutet av år 2014. Andelen var störst i Italien, Tyskland och Grekland och minst på Irland.

Källa:
Statistikcentralen / Befolkningsstruktur


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.

Uppgifterna fås ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem enligt situationen vid årsskiftet.
 

Den finska befolkningen åldras och samtidigt minskar antalet födda. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagas i Finland av faktumet att det föds färre barn än tidigare samtidigt som befolkningen åldras och det finns ett stort antal arbetslösa. Åldersstrukturen i Finland är snedvriden på samma sätt som också i många andra utvecklade länder. När de stora åldersklasserna går i pension är det allt mindre årsklasser som får finansiera och bära upp välfärdssamhället.

Den ökande livslängden förlänger pensionsåren, men samtidigt har människornas hälsa förbättrats märkbart och antalet friska år under människans livstid ökat, vilket innebär mindre behov av hälsovård.

Den ökade arbetskraftsinvandringen har höjt sysselsättningen och nativiteten i många länder. Även i Finland försöker man öka invandring t.ex. genom riktlinjerna i Migration 2020-programmet.