Forskning och utveckling 

Uppdaterad: 27.10.2016 - Uppdateras nästa gång: 26.10.2017
   
 
 
Dela på

Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet sjönk till under tre procent av bruttonationalprodukten

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,1 miljarder euro år 2015. Utgifterna minskade med 440 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 360 miljoner euro, dvs. drygt 8 procent, inom elektronikindustrin och den eltekniska industrin var nedgången 440 miljoner euro. Inom högskolesektorn var forskningsutgifterna nästan oförändrade, men inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor var den relativa minskningen av forskningsutgifter större än för företagen, 70 miljoner euro, dvs. över 11 procent.


Källa:
Statistikcentralen / Forskning och utveckling


Beskrivning av indikatorn

Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet för att öka kunskapsmängden och använda kunskapen för att finna nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten syftar till att frambringa något väsentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete.

Forskningens betydelse för samhällsutvecklingen och för den ekonomiska utvecklingen har ständigt ökat. Detta ökar följdaktligen vikten av samarbete och nätverksbildande såväl mellan den offentliga och den privata sektorn som inom sektorerna. I och med ekonomins globalisering och internationaliseringsutveckling har kunskaper och kunnande i dess olika former blivit nyckelfaktorer för samhällsutvecklingen. Detta återspeglas som konsekvent ökade forskningsinsatser. Ett fungerande och effektivt nationellt innovationssystem ses vid sidan av den ekonomiska tillväxten som en allt viktigare faktor också när det gäller att skapa social välfärd.

Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet består av en omfattande helhet av producenter av ny kunskap och nytt kunnande, instanser som utnyttjar dessa samt mångsidigt samspel mellan dem. En omfattande innovationspolitik stöder genom innovationsverksamhet de olika politiksektorernas reformer. Effekterna märks både inom social- och hälsovårdssektorn, energi- och trafikområdet och i utvecklingen av informationssamhället, utbildningen och regionerna. Dagens mångskiftande samhälleliga problem förutsätter tvärvetenskaplig forskning och forskning mellan olika vetenskapsgrenar.

Forsknings- och innovationsverksamheten har som syfte att säkerställa en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling i Finland. För att öka den ekonomiska tillväxten och välfärden krävs också en innovationsbaserad och hållbart inriktad förbättring av produktiviteten. En hög sysselsättningsgrad och en hög produktivitet samt en god internationell konkurrenskraft är förutsättningar för att detta mål ska förverkligas.